Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego
http://smcegielskiego.pl

09 maja 2017 10:27 | Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków 2017

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w częściach w dniach od 5 do 13 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.


Terminy poszczególnych części wymienione są w załączniku.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków zmieniony na wniosek Członków:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. i informacja o badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2016 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2016 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2016 r.

6. Wyrażenie zgody na zbycie gruntów na Świerczewie.

7. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańcza 9/2.

8. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta Poznania.

10. Zakończenie obrad.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad można zapoznać się od dnia 22 maja 2017 roku w siedzibie Spółdzielni (pok. 26) w godzinach pon.-wt. 9.00-16.00, śr.-pt. 8.15-15.15.

Do dnia 22 maja 2017 roku do godziny 9.00 można zgłaszać kandydatów do wyborów Rady Nadzorczej. Każdy kandydat musi posiadać poparcie przynajmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Zdjęcia:

Załączniki:

Projekty uchwał [49.31 KB]

Sprawozdanie RN 1 str. [616.46 KB]

Sprawozdanie RN 2 str. [715.29 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 1 str. [739.62 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 2 str. [913.65 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 3 str. [548.1 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 4 str. [702.39 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 5 str. [652.22 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 6 str. [517.39 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 7 str. [739.91 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 8 str. [757.88 KB]

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 9 str. [551.34 KB]

Protokół Komisji Skrutacyjnej [37.16 KB]