Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego
http://smcegielskiego.pl

10 maja 2018 14:37 | Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków 2018

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w częściach w dniach od 4 do 12 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.

Terminy poszczególnych części wymienione są w załączniku.

 

Porządek obrad zmieniony na wniosek członków Spółdzielni:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2017 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2017 rok.

6. Wyrażenie zgody na zbycie fragmentu działki 110/3 przy ul. Dolina.

7. Wyrażenie zgody na zbycie 3 działek na Świerczewie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

10. Zakończenie obrad.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad można zapoznać się od dnia 21 maja 2018 roku w siedzibie Spółdzielni (pok. 26) w godzinach pon. 8.45-15.45, wt.-pt. 8.15-15.15.

Zdjęcia:

Załączniki:

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków [51.65 KB]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok [2.79 MB]

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok, część 1 [3.31 MB]

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok, część 2 [2.33 MB]

Bilans, część 1 [3.6 MB]

Bilans, część 2 [1.18 MB]

Bilans, część 3 [4.99 MB]

Bilans, część 4 [2.97 MB]

Projekty uchwał [51.37 KB]

Projekt Statutu [101.24 KB]

Projekt Regulaminu RN [24.64 KB]