Spółdzielnia Mieszkaniowa im. H. Cegielskiego
http://smcegielskiego.pl

13 czerwca 2018 09:25 | Aktualności

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 2018

Poniżej przedstawiamy uchwały, które zostały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w częściach w dniach od 4 do 12 czerwca 2018 roku.

  1. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok

  2. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  3. Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Waldemarowi Witkowskiemu i Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Pastuszak za 2017 rok

  4. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej z 2017 roku

  5. Wyrażono zgodę na zbycie przez Spółdzielnię nieruchomości

  6. Uchwalono zmianę Statutu

  7. Uchwalono Regulamin Rady Nadzorczej

Załączniki:

Protokół Komisji Skrutacyjnej [54.78 KB]