Regulaminy

28 maja 2009 11:32 | Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Do zakresu działania Rady należą sprawy określone w ustawach i statucie. Ponadto Rada Nadzorcza może wyrazić opinię w innych sprawach o istotnym znaczeniu dla Spółdzielni.

§ 3

 1. Rada przedkłada na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności. W sprawozdaniach powinny być przedstawione miedzy innymi wyniki kontroli i ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni oraz ocena Zarządu.

 2. Sprawozdania Rady wymienione w punkcie 1 zawierające roczną ocenę wyników działalności Spółdzielni, podpisują wszyscy członkowie Rady.

Odmowę podpisania sprawozdania rocznego członek Rady zobowiązany jest umotywować pisemnie. Umotywowane pismo powinno być dołączone do sprawozdania.

§ 4

 1. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu całego składu Rady zwołanym zgodnie z zapisem statutu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym przy obecności 2/3 członków Rady przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz również w głosowaniu jawnym Komisję Rewizyjną. Ponadto w tym samym trybie inne stałe komisje Rady i przewodniczących wszystkich komisji.

 2. Każda stała Komisja Rady składa się co najmniej z trzech członków Rady. Członek Rady powołany jednocześnie do dwóch Komisji może być przewodniczącym tylko jednej z tych komisji.

 3. Komisje Rady działają w oparciu o plany pracy uchwalone przez Radę i nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu wiążących uchwał. Sprawozdania i wnioski Komisji są rozpatrywane przez Radę.

§ 5

 1. Przewodniczący Rady, jego zastępca i sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią prezydium Rady.


 1. Do obowiązków Prezydium Rady należy:

a) opracowywanie projektów planów pracy

b) koordynacja pracy stałych Komisji Rady

c) przygotowywanie posiedzeń Rady, a w szczególności rozpatrywanie projektów

uchwał i innych dokumentów /materiałów/, które mają być przedmiotem

obrad

d/ ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń


§ 6

Rada może zasięgnąć opinii rzeczoznawców nie będących członkami Rady.


§ 7

Posiedzenia Rady

 1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub inny upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.

 2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 3. Przewodniczący rady obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:

a/ na pisemny wniosek 1/3 członków Rady

b/ na pisemny wniosek Zarządu Spółdzielni

Wniosek musi zawierać propozycję porządku obrad i projekty uchwał.

1/3 członków Rady może wnioskować o uzupełnienie porządku obrad na 5 dni

przed planowanym terminem Rady Nadzorczej.


4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenia Rady powinny być zwołane

w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 8

Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien zawierać :

a/ odczytanie i przyjęcie poprzez głosowanie protokółu z poprzedniego

posiedzenia Rady

b/ omówienie wykonania uchwał Rady

c/ informacje o pismach jakie wpłynęły do Rady od członków Spółdzielni

i podjęcie decyzji o sposobie załatwienia spraw leżących w kompetencji

Rady Nadzorczej.

d/ informacje Zarządu Spółdzielni o wnioskach które wpłynęły do Spółdzielni

od jej członków oraz o sposobie załatwienia tych wniosków.

e/ na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady zgodnie

z § 7 ust. 3, w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone

oznaczone przez nich sprawy.

f/ zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad

doręcza się członkom Rady przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym

terminem.

Do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają

być rozpatrywane przez Radę.


§ 9

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, przewodniczący Rady Mieszkańców, a ponadto osoby zaproszone imiennie przez Prezydium Rady Nadzorczej /rzeczoznawcy i eksperci/

Osoby nie zaproszone nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Prezydium Rady.

§ 10

 1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków i były objęte porządkiem obrad.

 2. Uchwały Rady podejmowane są:

a) zwykłą większością głosów, za wyjątkiem odwołania członków Zarządu, które zgodnie z § 59 pkt. 2 statutu Spółdzielni następuje większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

b) w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu, które zgodnie z § 59 pkt.2 statutu Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym.

Rada może przegłosować, że uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 1. Uchwały Rady regulujące stosunki między Spółdzielnią a członkami, jak np. dotyczące praw i obowiązków członków, porządku domowego itp. powinny być podawane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni.

§ 11

Posiedzenia Rady są protokółowane. Protokóły podpisują przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady.

Posiedzenia Prezydium Rady

§ 12

 1. Posiedzenia Prezydium Rady są zwoływane przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.

 2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał

 3. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone wymienione w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 13

Posiedzenia Prezydium Rady są protokółowane. Protokóły podpisują: przewodniczący, względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady.


Postanowienia porządkowe.

§ 14

1. Akta osobowe członków Zarządu winny być przechowywane przez sekretarza Rady lub pracownika, któremu powierzono prowadzenie spraw pracowniczych.

2. Rada może powierzać prowadzenie pozostałych akt Rady swemu sekretarzowi technicznemu ustalając dla niego zakres czynności i stosowne wynagrodzenie ryczałtowe. Sekretarz techniczny Rady winien pracować pod nadzorem Sekretarza Rady, a akta Rady przechowywać w lokalu Spółdzielni pod odpowiednim zabezpieczeniem.

3. Rada powinna posiadać pieczątkę firmowa Spółdzielni uzupełniona słowem Rada Nadzorcza”.

4. Protokóły z posiedzeń Rady oraz Prezydium, po ich przyjęciu, winny być wpisywane chronologicznie i bieżąco do oparafowanego protokólarna.

5. Członkowie Rady, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach są zobowiązani usprawiedliwić swoją nieobecność.

6. Członkowie Rady mają prawo pobierać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami statutu. § 67.

Postanowienia końcowe.

§ 15

 1. Niniejszy Regulamin uchwaliło Walne Zgromadzenie odbywające się w częściach w dniach od 14 maja 2009 do 25 maja 2009r

 2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28.06.1996r.

Przeczytano: 1544 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Copyright (C) 2018 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-web.pl