Regulaminy

03 kwietnia 2008 14:55 | Regulaminy

Regulamin porządku domowego

 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

IM. H. CEGIELSKIEGO
§1

Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni oraz jej członków i mieszkańców.


§ 2

Członek Spółdzielni, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w Spółdzielni korzysta

z tego lokalu na zasadach określonych przepisami ustawy z 16 wrzesnia 1982r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. Z 1995r Nr 54, poz.

288 z późniejszymi zmianami ) ustawy z 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. Z 2001r Nr 4, poz.27 z

późniejszymi zmianami ) jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

Regulamin niniejszy otrzymuje każdy członek Spółdzielni za pokwitowaniem i jest on zobowiązany do zapoznania się

z treścią Regulaminu i jego przestrzegania, dotyczy to również zameldowanych domowników i podnajemców.


§ 4

Obowiązki administracji

1. Spółdzielnia zobowiązana jest wobec mieszkańców do:

1) zapewniania należytego stanu technicznego budynku, jego wyposażenia, a także utrzymania porządku i czystości

w budynkach wraz z przyległymi do nich terenami

2) wyposażenia odpowiednich miejsc w zbiorniki do składowania odpadków, sprzęt sanitarny i przeciwpożarowy

3) zapewnienia oświetlenia budynków, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku i terenów osiedla

4) zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych dojść do budynków ( chodników, schodów )

5) zgodnego z obowiązującymi przepisami wyraźnego oznakowania budynków i ulic

6) przeprowadzenia okresowych przeglądów klatek schodowych, korytarzy i piwnic pod względem przestrzegania

przepisów bhp i ppoż

7) zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych

8) oznakowania administracyjnych rozdzielni elektrycznych

9) oznakowania zaworów odcinających piony wodne /co, cw, w widocznym miejscu dla mieszkańców/

  1. Spółdzielnia umieszcza w widocznym miejscu na klatce schodowej każdego budynku gablotę z odpowiednimi informacjami w tym:

1) adres i numer telefonu służbowego gospodarza domu

2) adres i numer telefonu służb technicznych dyżurujących w dni wolne od pracy

3) adres i godziny pracy Spółdzielni i Zarządu Spółdzielni

4) terminy i miejsca przyjęć członków przez przedstawicieli organów Spółdzielni

5) informację o telefonach służb miejskich i komisariatu Policji

6) instrukcje ppoż i dróg ewakuacyjnych

7) bieżące informacje i ogłoszenia

8) umieszczenie spisu lokatorów w klatkach schodowych przy braku ich sprzeciwu

§ 4

W przypadku działań mieszkańców lub innych osób znajdujących się na terenie Spółdzielni zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi na tym terenie, członkowie organów i przedstawiciele Spółdzielni oraz każdy członek Spółdzielni powinien zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie się tych osób i zażądać zaprzestania tych działań.


§ 5

Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie Spółdzielni należy zgłaszać do Spółdzielni.

§ 6

Obowiązki mieszkańców

1. Udzielanie sobie wzajemnej pomocy.

2. Zabrania się zakłócania spokoju sąsiadom przez głośną muzykę, szczekanie psów, głośną pracę zarobkową.

3. Zabrania się zaśmiecania klatek schodowych, korytarzy, piwnic, oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania.

4. Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców do utrzymywania czystości na klatkach schodowych, korytarzach,

piw nicach,strychach, pralniach, balkonach, loggiach.

5. Użytkownicy mieszkań zobowiązani są raz w tygodniu do sprzątania korytarza i klatki schodowej swojej kondygnacji

w/g kolejności numeracji mieszkań.

6. Zobowiązuje się do dbania o porządek w garażach i na terenach przyległych do budynku – trawniki, ogródki.

7. Zabrania się wyrzucania czegokolwiek pod okna i balkony.

8. Śmieci i odpadki należy wynosić do miejsc do tego przeznaczonych / zsypy, pojemniki /.

W przypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła powinna miejsce zabrudzone natychmiast posprzątać.

9. Zabrania się wyrzucania do zsypów przedmiotów powodujących ich zapychanie.

10. Zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych w piwnicach, balkonach (loggiach) i strychach.

11. Zabrania się przechowywania na balkonach (loggiach) przedmiotów oszpecających wygląd budynku.

12. Zabrania się używania otwartego ognia w piwnicach, na strychach, w windach, garażach itp. pomieszczeniach.

13. Zabrania się wyrzucania żarzącego się popiołu do kontenerów na śmieci.

14. Zabrania się wchodzenia na dachy budynków i samowolne instalowanie anten telewizyjnych i radiowych oraz innych urządzeń

15. Zabrania się podlewania kwiatów na balkonach w taki sposób, aby zalaniu uległa elewacja lub niższa kondygnacja.

16. Za wszystkie szkody wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań użytkowników mieszkań ( np. zalanie mieszkania

spowodowane niedokręceniem zaworu, zalanie wodą balkonu, loggi, itp.) pełną odpowiedzialność materialną ponosi sprawca –

właściciel, użytkownik mieszkania.

17.Użytkownik mieszkania odpowiada w pełnym zakresie za szkody materialne wyrządzone przez zaproszonych przez siebie

    gości, a dotyczące pomieszczeń wspólnego użytkowania ( np.wWindy, korytarze, itp.).

18. Dla dobra wspólnego i bezpieczeństwa (zagrożenie terroryzmem) wskazane jest aby użytkownicy mieszkań zwracali szczególną uwagę na przebywanie i zachowanie osób nie zamieszkałych w budynkach (dokładne zamykanie drzwi).

19. Użytkownik mieszkania jest zobowiązany udostępnić Spółdzielni lokal – mieszkanie dla przeprowadzenia niezbędnych

przeglądów, konserwacji, remontów, przebudowy i modernizacji oraz dokonania odczytów wody i energii cieplnej

na urządzeniach pomiarowych.

  1. Zabrania się dokonywania zmian w ustawieniach fabrycznych w zaworach od c.o., licznikach c.o., podzielnikach kosztów ciepła i licznikach zimnej i ciepłej wody.

  2. Użytkownicy mieszkań, lokali użytkowych, garaży i miejsc parkingowych w halach garażowych mogą przenieść swoje obowiązki wynikające z § 6 pkt 5 i 6 na inne podmioty za odpłatnością.

  3. W przypadku oddania mieszkania innej osobie, która nie wywiązuje się z obowiązków, obowiązki te przechodzą na właściciela mieszkania /najemcę/.

  4. Na klatkach schodowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.§ 7

1. Naprawę i przeróbkę urządzeń techniczno-sanitarnych znajdujących się poza lokalami mogą przeprowadzać jedynie pracownicy Spółdzielni, a w lokalach osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych czynności na zlecenie użytkownika lokalu.

2. Do obowiązków członka zajmującego lokal w budynku Spółdzielni należy:

A/ odnawianie lokalu polegające na:

- malowaniu ,tapetowaniu ścian ,sufitu itp.

- malowaniu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, usuwanie

uszkodzeń, zamków ,itp.

- malowanie loggi i poręczy, stolarki na zewnątrz ,/ zmiana kolorystyki wymaga uzgodnienia z administracją osiedla /

B/ naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych:

- instalacje elektryczne od licznika w mieszkaniu

- instalacje wodne od zaworów w mieszkaniu

- instalacje sanitarne od rozgałęzień w pionach

- naprawa i konserwacja urządzeń gazowych od zaworu licznika gazowego

- wszelkie niesprawności urządzeń pomiarowych takie jak liczniki Z.W, C.W, C.O, oraz podzielniki kosztów ogrzewania należy niezwłocznie zgłosić do działu eksploatacji.

C/- naprawa, wymiana pieców, kotlin, ogrzewaczy wody, konserwacja

- naprawa , wymiana podłóg i wykładzin podłogowych

- naprawa i wymiana ogrodzeń w użytkowanych ogrodach przydomowych

- wykonywanie wszelkich prac w użytkowanych garażach wolnostojących, niezależnie od ich formy własności / dotyczy to również bram wjazdowych garażowych mieszczących się w budynkach mieszkalnych./

3. W przypadku stwierdzenia ulatniania sie gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu przy kuchence i piecyku lub zawory przy gazomierzu. Należy niezwłocznie zawiadomić o nieszczelności instalacji gazowej Spółdzielnię, a poza godzinami pracy Spółdzielni – gospodarza domu lub konserwatorów będących przy telefonach dyżurnych. Naprawy i przeróbki instalacji gazowej mogą być przeprowadzane tylko przez pracowników Spółdzielni lub na zlecenie użytkownika lokalu przez osoby mające stosowne uprawnienia.

4. O poważniejszych uszkodzeniach zauważonych na terenie domu (osiedla) lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji ( przecieki wody, Przepalanie się żarówek, uszkodzenie przycisków na klatkach schodowych itp.) użytkownicy lokali powinni niezwłocznie poinformować gospodarza domu lub Spółdzielnię.

5. Zażalenie na czynności gospodarza domu należy wnosić do Spółdzielni lub Rady Mieszkańców – zakres obowiązków gospodarza domu znajduje sie w Spółdzielni.

6. Zażalenie na działalność służb Spółdzielni należy wnosić do Zarządu Spółdzielni.

7. Zażalenie na działalność Zarządu oraz Rady Mieszkańców należy wnosić do Rady Nadzorczej.

8. Trzepanie dywanów, chodników itp. Może odbywać się jedynie w miejscach na ten cel wyznaczonych w dni powszednie w godz. Od 8.00 do 20.00. Nie wolno trzepać z okien, balkonów, na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach i piwnicach.§ 8

1. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych przez Spółdzielnię zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

3.Użytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych określających organizację ruchu wewnątrz osiedla.

4. Mieszkańcy osiedla są zobligowani do przestrzegania zapisów pkt. 1 i 2 pod warunkiem , że Spółdzielnia wyznaczyła i oznakowała owe miejsca.

§ 9


1. Korzystanie przez mieszkańców domów z pralni i suszarni odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez administrację Spółdzielni (osiedla).

2. Po zakończeniu używania pralni i suszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć.

3. Z pralni i suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.

4. Nad korzystaniem z pomieszczeń wspólnego użytku kontrolę sprawuje pracownik administracji-gospodarz domu.§ 10

1. W piwnicach i komórkach lokatorskich zabrania się:

a) zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,

  1. b) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.

2. Opuszczający piwnicę winien zgasić światło i zamknąć drzwi.


§ 11


1. Mieszkańcy i osoby przebywające w ich lokalu obowiązani są do zachowywania się na terenie osiedla i domów w sposób nie zakłócający spokoju innym mieszkańcom.

2. Rodzice są obowiązani zwracać uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci; za szkody wyrządzone przez dzieci wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice.

3. W godz. 2200 – 600 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a zwłaszcza:

- ściszenie odbiorników radiowych i telewizyjnych,

- zaniechanie głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewania, głośnych rozmów, korzystania z głośnych urządzeń gospodarstwa domowego,

- ograniczenie wykonywania prac remontowych zakłócających spokój innym mieszkańcom (kucie, wiercenie, itp. dotyczy to również dni świątecznych).

§12


1. Mieszkańcy posiadający w lokalach zwierzęta są zobowiązani zapewnić im odpowiednią opiekę, przestrzegać wymogów sanitarno - porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców, jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w zieleni osiedla.

2. Osoby posiadające psa są obowiązane:

    - zarejestrować go we właściwym Urzędzie Dzielnicowym za pośrednictwem administracji osiedla i zaopatrzyć w znaczek rejestracyjny,

- wnosić regularnie opłaty przewidziane przepisami, psa wyprowadzać na smyczy (spuszczanie psa ze smyczy na terenie osiedla jest niedozwolone),

- szczepić psa przeciw wściekliźnie w terminach ustalonych przepisami.

- sprzątania odchodów po swoim psie na terenie osiedla.

3. Hodowla zwierząt użytkowych (królików, kur itp. ) w mieszkaniach (budynkach) oraz na terenie osiedli jest zabroniona.

4. Niedozwolone jest karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych.


§ 13

Jeżeli użytkownicy lokalu (osoby w nim zamieszkałe) wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego lub utrudniają korzystanie z lokali innym mieszkańcom, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób zastosowanie sankcji przewidzianych wobec członków Spółdzielni w statucie Spółdzielni do wykluczenia łącznie. Ponadto Spółdzielnia ma prawo żądania odszkodowania za wyrządzone szkody.

§ 14


Każdy członek Spółdzielni jest zobowiązany do bieżącego informowania Spółdzielni o aktualnej ilości osób zamieszkałych
w zajmowanym mieszkaniu.


§ 15


Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. H.Cegielskiego nr 39 z dnia 22.12.2003r. i obowiązuje od dnia jej podjęcia. Jednocześnie traci moc prawną regulamin uchwalony 29.08.1995r.Przeczytano: 4273 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2019 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl