Regulaminy

03 września 2008 08:27 | Regulaminy

Regulamin Zarządu

 1. Zarząd działa zgodnie ze statutem, prawem spółdzielczym oraz innymi aktami prawnymi, których stosowanie w Spółdzielni jest obligatoryjne.

 2. Zarząd kierując bieżącą działalnością Spółdzielni ma na względzie przede wszystkim dobro członków.

 3. Wszystkie sprawy wymienione w statucie od decyzji zarządu, podejmuje zarząd kolegialnie w formie uchwał (sprawy o istotnym znaczeniu) lub w formie postanowień.

 4. Zarząd zbiera się na z góry zaplanowanych posiedzeniach odbywających się co najmniej raz na dwa tygodnie.

 5. Plan posiedzeń zarządu, zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej.

 6. Każdy z członków zarządu lub Prezydium Rady Nadzorczej może zwołać nadzwyczajne posiedzenie zarządu, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony w formie pisemnej wraz z przewidywanym porządkiem obrad, na dwa dni przed posiedzeniem.

 7. Uchwały i postanowienia zarządu obowiązują wszystkich członków nadzór nad ich wykonywaniem – podlega Kierownikowi Spółdzielni lub innym osobom przez zarząd wskazanym.

 8. W posiedzeniach zarządu oprócz członków zarządu może brać udział przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana.

 9. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokół. Protokół w formie zeszytu z ponumerowanymi stronami powinien zawierać: datę, porządek obrad, treść uchwał i postanowień, wynik głosowania. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków zarządu i przygotowany do przyjęcia przed następnym posiedzeniem zarządu.

 10. W okresie między posiedzeniami zarządu, działalnością Spółdzielni kieruje Kierownik Spółdzielni.

 11. Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 2 kwietnia 1991 r.

   

Przeczytano: 1784 razy. Wydrukuj|Do góry

Copyright (C) 2019 by IDcom Software Sp. z o.o.
projekt i realizacja: IDcom-jst.pl